TOTAL-LEVERANDØR I SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING MED 100% PRÆCISION PÅ BÅDE EMNER OG LEVERING.

Følg Deres egen produktion

Her kan De logge direkte ind i NFI’s OKS-system (Operations Kontrol Specifikation) og se hvor i produktionen ordren befinder sig og samtidig kan De se resultaterne af de del-test og kontroller vi løbende udfører.

Brugernavn
Adgangskode

Salg- og leveringsbetingelser
1. Leveringsvilkår

Levering finder sted i henhold til Incoterms 2010 EXW (Ex Works)

Ved levering skal kunden acceptere en variation i den leverede mængde på +/-10% af det bestilte.

Emballage efter aftale, faktureres særskilt. 

2. Betalingsvilkår

Betaling sker i danske kroner, med mindre andet aftales skrift­ligt.

Netto kontant, med mindre andet er aftalt. Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der bli­ve beregnet en rente på 2 % pr. påbegyndt måned, samt administrationsgebyr på 450,- Dkr.

3. Ejendomsforbehold og ret til tilbageholdelse

NFI bevarer ejendomsretten til de leverede va­rer, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er betalt.

4. Reklamation

Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. En reklamation vedrørende va­rer­ne skal ske skriftligt til NFI så hurtigt som muligt, og se­nest 8 dage efter leveringen. Hvis NFI ikke har modtaget re­kla­mation inden for den an­før­te frist, bortfalder købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet

NFI er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler. NFI afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller ud­skift­ning af den/de defekte dele eller omlevering. 

NFI’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev leveret.

NFI har ikke udover det i nærværende punkt an­før­te ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab, mang­len måtte forårsage, her­under driftstab, tabt ar­bejds­for­tje­nes­te og andre økonomiske kon­se­kvens­ tab.

5. Priser

NFI`s priser er bestemt ud fra de udefra kommende omkostninger som er gældende på det tidspunkt tilbuddet gives. Det betyder at NFI forbeholder sig ret til at justere prisen på varen, når der ses udefra kommende prisændringer på mere end ±10%  indgående dele.

Tilbud er gældende i 3 mdr.

6. Garantibestemmelser

Såfremt NFI har påtaget sig at yde garanti, omfatter denne fejl og mangler i materiale og fremstilling. En af NFI ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes man­gel­fuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af kø­ber eller forkert brug af varen. Garantien omfatter endvidere ikke nor­mal slitage og forringelse. NFI’s garantiforpligtelse forud­sæt­ter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyl­des de forhold, der er undtaget fra garantien, jf. ovenfor.

Køber skal give NFI skriftlig meddelelse om fejl eller mang­ler ved det solgte senest 8 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke underretter NFI inden udløbet af denne frist og inden udløb af garantiperioden, mister, køber retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

NFI er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mang­ler, som er omfattet af en af NFI ydet garanti. NFI afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller ud­skif­tning af den/de defekte dele, alt på de i pkt. 4 anførte vil­kår.

NFI har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, mang­len måtte forårsage, herunder driftstab, tabt ar­bejds­for­tje­nes­te og andre økonomiske konsekvens tab. 

7. Produktansvar

Køber skal holde NFI skadesløs i den ud­stræk­ning, NFI pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som NFI efter det­te punkt ikke er ansvarlig for overfor køberen.

NFI er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse
  2. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er NFI ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings­ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

NFI og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som be­hand­ler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund­lag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og NFI skal dog altid afgøres ved det aftalte værne­ting i henhold til nærværende salgs- og leverings­be­tin­gel­ser. 

8. Forsinkelse

Hvis der opstår forsinkelse, vil køber blive informeret herom. Køber opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre ret­tigheder, end at køber kan annullere aftalen. Køber kan kun annullere aftalen, såfremt for­sinkelsen er væsentlig for køber, og forsinkelsen skyldes NFI. Køber skal i så fald – efter levering skulle være sket - frem­sende skriftlig anmodning til NFI med krav om levering indenfor 3 uger. Så­fremt levering ikke finder sted inden udløbet af 3 ugers fristen, kan køber annullere købet.

9. Forsikring, opbevaring og vedligeholdelse af købers udstyr.

Køberen er selv forpligtet til at tegne en forsikring for de udstyr som beror hos NFI. Forsikringen skal omfatte brand, tyveri, hærværk og hændelig undergang.

Opbevares udstyr af NFI er denne forpligtiget til forsvarlig opbevaring og vedligehold af købers udstyr.

Dokumenter arkiveres min 5 år, medmindre andet er aftalt.

10. Ansvarsfraskrivelse og force majeure

Følgende omstændigheder fritager NFI for an­svar, såfremt omstændighederne indtræder efter aftalens ind­gåelse, ligesom disse omstændigheder fritager NFI for at opfylde aftalen:

Strejke, lockout, forretningsforstyrrelser, forsinket le­ve­ring fra underleverandører og lignende tilfælde der forlænger tids­punktet for levering tilsvarende. Krig, borgerlige uro­lig­heder, naturkatastrofer og lignende begivenheder ude af parternes kontrol, omfattende mangel på råvarer, kon­fis­kation, valutarestriktioner eller myndighedernes ind­gri­ben, giver NFI ret til helt eller delvist at ophæve et­hvert tilbud og stående ordrer. Den part, der hævder for­ce majeure er forpligtet til at informere den anden part ved ekspresbrev/telefax inden 14 dage efter, der er indtrådt for­ce majeure. 

11. Tvister

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter Dansk Ret. Tvister skal altid søges afklaret i mindelighed. Kan en tvist ikke afklares i mindelighed, skal tvisten afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut i København. NFI kan dog vælge at anlægge sagen ved de almindelige domstole.

NFI A/S ∙ Centervej Syd 1 ∙ DK-4733 Tappernøje ∙ Danmark ∙ Tlf. +45 5577 0307 ∙ Fax +45 5577 0337

Dudal Webdesign